Skip to content
La Maison Amsterdam

Privacy Policy

dutch-flag

Nederlands

La Maison Amsterdam respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons geeft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. La Maison Amsterdam zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verzorgen van onze nieuwsbrieven. Zij werken volgens een verwerkersovereenkomst.

Wij verzamelen uw gegevens om u de volgende diensten te kunnen leveren

 • Wij hebben uw naam en emailadres nodig om uw afspraak te bevestigen en om u op de hoogte te houden van ontwikkelingen rondom La Maison Amsterdam.
 • Wij slaan met uw toestemming uw persoonlijke gegevens op.
 • Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over speciale aanbiedingen, acties en ontwikkelingen op de website. U kunt altijd aangeven als u niet meer geïnformeerd wil worden. Dit kan via support@lamaison-amsterdam.nl.
 • Feedback en gegevens over het gebruik van onze website gebruiken wij om de website te verbeteren en verder te ontwikkelen.
 • Alle gegevens worden door de medewerkers vertrouwelijk behandeld.
 • Als u reageert op een actie of prijsvraag, vragen wij uw naam, adres en emailadres. De gegevens hebben wij nodig om te kunnen communiceren over prijswinnaar(s) en om de actie te kunnen uitvoeren.

La Maison Amsterdam verkoopt of verhuurt uw gegevens niet
Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij La Maison Amsterdam. Uw gegevens worden niet verkocht of verhuurd aan derden.

Uw belang van privacy staat altijd voor op
La Maison Amsterdam waardeert u als klant. Wij zullen dan ook altijd zorgvuldig en met vertrouwen omgaan met uw gegevens. Het vertrouwen wat u in ons stelt staat altijd voorop. De gegevens welke u verstrekt als klant zullen te allen tijde worden beschermd op een beveiligde server, van Mailchimp. U heeft recht op inzage, correctie en/of verwijdering van de opgegeven persoonsgegevens.

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over dit privacy statement, dan kunt u een e-mail sturen naar support@lamaison-amsterdam.nl. We helpen u graag verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In het geval een wijziging van ons privacy statement nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

uk-flag

English

La Maison Amsterdam respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you give us is treated confidentially. We use your data to provide you with the best possible service. For the rest, we will only use this information with your consent. La Maison Amsterdam will not sell your personal details to third parties and will only make them available to third parties who are involved in the provision of our newsletters. They work according to a processor's agreement.

We collect your data in order to provide you with the following services.

 • We need your name and email address to confirm your appointment and to keep you informed of developments concerning La Maison Amsterdam.
 • We store with your consent your personal data.
 • With your permission we use your data to inform you about special offers, promotions and developments on the website. You can always indicate if you no longer want to be informed. This can be done via support@lamaison-amsterdam.nl.
 • Feedback and data about the use of our website we use to improve the website and further develop.
 • All data are treated confidentially by the employees.
 • If you respond to an action or competition, we ask for your name, address and email address. We need the data in order to be able to communicate about prize winner (s) and to be able to carry out the promotion.

La Maison Amsterdam does not sell or rent your data
Your personal details are safe at La Maison Amsterdam. Your data will not be sold or rented to third parties.

Your privacy always comes first
La Maison Amsterdam appreciates you as a customer. We will therefore always handle your data carefully and with confidence. The trust you put in us always comes first. The data you provide as a customer will be protected at all times on a secure server from Mailchimp. You have the right to inspect, correct and / or delete the specified personal data.

Questions
If you have any questions about this privacy statement, you can send an e-mail to support@lamaison-amsterdam.nl. We will be happy to help you if you need information about your data or if you want to change it. You expressly have the right to correct your data. In case a change to our privacy statement is required, you will always find the most recent information on this page.